Trung tâm sản xuất sạch

 

Trung tâm Sản xuất sạch được thành lập theo quyết định của Hiệu trưởng trường Đại học Bách Khoa Hà Nội số 636, ngày 22 tháng 11 năm 1999, thực hiện nhiệm vụ và chức năng đầu mối của Việt Nam trong việc thực hiện dự án “Trung tâm Sản xuất sạch Việt Nam” VIE/96/03 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ký với Tổ chức phát triển công nghiệp của Liên hợp quốc (UNIDO) với sự tài trợ của Chính phủ Thụy Sĩ thông qua Ban Thư ký nhà nước về các vấn đề Kinh tế (SECO) từ năm 1998 đến nay.
Các hoạt động của Trung tâm nhằm thúc đẩy các hoạt động sản xuất công nghiệp mang hiệu quả sinh thái thông qua thực hiện Sản xuất sạch hơn, tuần hoàn tái sử dụng, tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp.
Trung tâm triển khai các hoạt động trên toàn quốc và trong khu vực với:
ü          Các doanh nghiệp công nghiệp;
ü          Các nhà tư vấn;
ü          Các nhà hoạch định chính sách;
ü          Giảng viên các trường Đại học, cán bộ các Viện nghiên cứu và đào tạo.
Các hoạt động liên quan đến sản xuất sạch hơn do Trung tâm triển khai trong thời gian qua được mô tả dưới đây: