Trung tâm QTMT&KSONCH

Trung tâm Quan trắc Môi trường và Kiểm soát Ô nhiễm công nghiệp được thành lập theo Quyết định số 539/QĐ-TC ngày 02/11/2000 của Hiệu trưởng trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, trên cơ sở dự án thành lập Trung tâm Quan trắc Môi trường và Kiểm soát Ô nhiễm Công nghiệp được Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường phê duyệt ngày 13/9/2000 theo quyết định số 1665/QĐ-BKHCNMT. Đồng thời, Trung tâm cũng là một trạm quan trắc chuyên đề trong mạng lưới các trạm Quan trắc và Phân tích Môi trường quốc gia của Bộ Tài Nguyên và Môi trường

 
 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:
·      Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực phát triển kỹ thuật quan trắc môi trường và các lĩnh vực hỗ trợ cho hoạt động này
·      Thực hiện nhiệm vụ hàng năm về quan trắc và kiểm soát ô nhiễm công nghiệp do Bộ Tài nguyên và Môi trường giao, cũng như cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực này
·     Tham gia đào tạo theo sự phân công của Viện
CÁC DỊCH VỤ CUNG CẤP:
  • Quan trắc chất lượng môi trường không khí, nước, đất, bao gồm các chỉ tiêu thông thường, bụi hô hấp và các chỉ tiêu dạng vết như kim loại nặng, hydrocarbon thơm đa vòng (PAHs)
  • Quan trắc tải lượng thải (tuân thủ) của khí thải và nước thải, đặc biệt là việc lấy mẫu đẳng động lực (isokinetic) bụi thải từ ống khói.
  • Tư vấn cho các cơ sở công nghiệp về kỹ thuật và thiết bị quan trắc môi trường công nghiệp
  • Tham gia quan trắc môi trường công nghiệp theo yêu cầu của thanh tra môi trường
  • Thực hiện lập báo cáo Đánh giá tác động Môi trường, Đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, Cam kết bảo vệ Môi trường
  • ·Hỗ trợ, chuyển giao công nghệ xử lý ô nhiễm công nghiệp
  • Đào tạo cán bộ quan trắc và phân tích môi trường
 
MỘT SỐ HÌNH ẢNH  HOẠT ĐỘNG CỦA  TRUNG TÂM
Quan trắc không khí xung quanh
 
 
Quan trắc khí thải ống khói
 
 
Lấy mẫu nước thải