Hợp tác trong nước

Hiện nay, INEST đang có quan hệ hợp tác về nghiên cứu khoa học và đào tạo với các đơn vị sau:
  • CRES Đại học khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội
  • CEETIA Đại học xây dựng Hà Nội
  • CEEFINEA Đại học Quốc gia TPHCM
  • Đại học Quy Nhơn
  • Đại học Thái Nguyên
  • Đại học Hàng Hải Hải Phòng
  • ECO, SEEN,..