Truy cập nội dung luôn
Quay lại

Danh mục đề tài phân cấp đợt 1 năm 2020 được xét chọn tại Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường

Danh mục đề tài phân cấp đợt 1 năm 2020 được xét chọn tại Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường

TT

Tên đề tài

Chủ nhiệm tài

1

Nghiên cứu ảnh hưởng của thông số OD20 của cơ chất và hoạt độ vi khuẩn mê tan SMA đến quá trình phân huỷ yếm khí ở nồng độ chất rắn cao trong xử lý chất thải

Nguyễn Phạm Hồng Liên

2

Nghiên cứu xây dựng chỉ số đánh giá hoạt động môi trường (EPI) và áp dụng thí điểm tại một số địa phương ở Việt Nam

Trần Thanh Chi

3

Nghiên cứu khả năng hấp thụ bức xạ UV-Vis của thành phần carbon nâu trong bụi PM2.5 tại Hà Nội

Văn Diệu Anh

4

Nghiên cứu đề xuất mô hình thí nghiệm chuẩn để xác định hằng số động học quá trình xử lý nước thải trong đất ngập nước kiến tạo dòng chảy ngầm.

Phạm Thu Phương

5

Nghiên cứu tiếp cận Ecgônômi trong đánh giá tác động sức khỏe áp dụng thử nghiệm cho người lao động ngành dệt may

Nguyễn Thị Thu Hiền