Skip to Content

Back

Truyền nhiệt trong Công nghệ Môi trường (Thermal transfering process on Env. Tech.)

Nguyễn Ngọc Lân, NXB KH và KT, năm 2006