Truy cập nội dung luôn

NCKH & CGCN NCKH & CGCN

Định hướng nghiên cứu

Là một đơn vị thực hiện đồng thời hai chức năng Nghiên cứu và Đào tạo trong trường Đại học, Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường xác định các lĩnh vực và hoạt động nghiên cứu của mình phải đồng thời đảm bảo được các mục tiêu sau:

  • Gắn nghiên cứu với hoạt động đào tạo, cả về lý thuyết lẫn thực tiễn
  • Tập trung nguồn lực vào các lĩnh vực nghiên cứu tiên tiến của Việt Nam và thế giới trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và phát triển bền vững
  • Tăng cường hợp tác quốc tế trong các nghiên cứu khoa học