Các hợp tác

 

Hot đng hp tác trong nưc và quc tế rt đưc Vin quan tâm xây dng nhm thưng xuyên tiếp cn vi xu thế phát trin ngành k thut môi trưng trên thế gii, tăng cưng hp tác đào to, nâng cao trình đ chuyên môn cho cán b. Hot đng hp tác quc tế ca Vin rt đa dng như: trao đi cán b, tiến hành hp tác nghiên cu, thc hin các đ tài nghiên cu khoa hc, thiết lp các phòng thí nghim phi hp, hp tác đào to phi hp Thc s, Tiến s, v.v.