Truy cập nội dung luôn

Hội đồng Viện Hội đồng Viện

Danh sách Hội đồng Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường

    (Kèm theo QĐ số 1377/QĐ-ĐHBK-TCCB ngày 10/6/2019)

STT Họ và tên Chức vụ
1 GS. Huỳnh Trung Hải Chủ tịch Hội đồng
2 PGS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết Viện trưởng-Uỷ viên
3 PGS. Nguyễn Đức Quảng P. Viện trưởng-Uỷ viên
4 PGS. Đặng Xuân Hiển Trưởng bộ môn-Uỷ viên
5 TS. Trần Thanh Chi Trưởng bộ môn-Uỷ viên
6 TS. Nguyễn Phạm Hồng Liên Giám đốc trung tâm-Uỷ viên
7 ThS. Đinh Bách Khoa Giám đốc trung tâm-Uỷ viên
8 PGS. Nghiêm Trung Dũng Giảng viên cao cấp-Uỷ viên
9 PGS. Đoàn Thị Thái Yên Giảng viên cao cấp-Uỷ viên
10 PGS. Hoàng Thị Thu Hương Giảng viên cao cấp-Uỷ viên
11 TS. Trịnh Thành Giảng viên chính-Uỷ viên
12 TS. Trần Lệ Minh Giảng viên chính-Uỷ viên
13 GS. Đặng Kim Chi Chuyên gia-Uỷ viên