Skip to Content

Danh sách Hội đồng Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường

    (Kèm theo QĐ số 2643/QĐ-ĐHBK-TCCB ngày 15/12/2017)

STT Họ và tên Chức vụ
1 Huỳnh Trung Hải Chủ tịch Hội đồng
2 Nghiêm Trung Dũng Uỷ viên
3 Trịnh Thành Uỷ viên
4 Hoàng Thị Thu Hương Uỷ viên
5 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Uỷ viên
6 Tôn Thu Giang Uỷ viên
7 Nguyễn Thị Thu Hiền Uỷ viên
8 Đỗ Khắc Uẩn Uỷ viên
9 Đặng Xuân Hiển Uỷ viên
10 Nguyễn Đức Quảng Uỷ viên
11 Đoàn Thị Thái Yên Uỷ viên
12 Đặng Thị Kim Chi Uỷ viên
13 Trần Lệ Minh Uỷ viên