Đào tạo sau đại học
Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường bắt đầu đào tạo Thạc sĩ từ năm 1993 và đào tạo Tiến sĩ từ năm 1995. Trong suốt quá trình đó, đã có gần 300 thạc sĩ và 30 tiến sĩ được đào tạo. Đội ngũ chuyên gia này đã tham gia phục vụ cho sự nghiệp bảo vệ môi tr­ường trên toàn quốc, từ khu công nghiệp, nhà máy tới các xí nghiệp liên doanh và các Viện nghiên cứu cũng như­ cơ quan quản lý môi tr­ường các cấp, đặc biệt là trong lĩnh vực môi tr­ường công nghiệp. 
 
DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH