Truy cập nội dung luôn

Định hướng nghiên cứu Định hướng nghiên cứu

 

Định hướng nghiên cứu

Là một đơn vị thực hiện đồng thời hai chức năng Nghiên cứu và Đào tạo trong trường Đại học, Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường xác định các lĩnh vực và hoạt động nghiên cứu của mình phải đồng thời đảm bảo được các mục tiêu sau:

 • Gắn nghiên cứu với hoạt động đào tạo, cả về lý thuyết lẫn thực tiễn

 • Tập trung nguồn lực vào các lĩnh vực nghiên cứu tiên tiến của Việt Nam và thế giới trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

 • Tăng cường hợp tác quốc tế trong các nghiên cứu khoa học

 

Viện là đơn vị khởi xướng và đi đầu trong nhiều lĩnh vực nghiên cứu triển khai những vấn đề mới trong bảo vệ môi trường tại Việt Nam như xây dựng và triển khai chương trình áp dụng sản xuất sạch hơn tại các cơ sở công nghiệp, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề môi trường tại các làng nghề Việt Nam, tái sử dụng và tái chế chất thải.

 Từ khi thành lập, các cán bộ của Viện đã chủ trì và tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học các cấp với các hướng nghiên cứu chính:

 • Mô hình hóa trong xử lý nước và nước thải

 • Tăng cường hiệu quả xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp, ứng dụng các quá trình và vật liệu tự nhiên, vi tảo, ôxy hóa nâng cao và kỹ thuật lọc màng 

 • Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dự báo chất lượng không khí, đồng lợi ích, chỉ số chất lượng không khí 

 • Ứng dụng vi sinh vật và nhiệt phân trong xử lý chất thải

 • Phát triển vi tảo thành nguyên liệu cho sản xuất diesel sinh học

 • Xây dựng hệ số phát thải đáp ứng yêu cầu định hướng chính sách, quản lý môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu

 • Các mô hình dự báo và quản lý chất lượng môi trường khí, nước

 • Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại

 • Nghiên cứu hoàn thiện cơ chế chính sách, chiến lược, quy hoạch kế hoạch và triển khai công cụ bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

 • Các mô hình toán kinh tế và toán thống kê trong phân tích các dòng vật chất, năng lượng và chất thải (phân tích vòng đời)

 • Kinh tế tuần hoàn, Sản xuất và tiêu dùng bền vững, Tuần hoàn tài nguyên, Sản xuất sạch hơn, Sử dụng hiệu quả năng lượng, hạch toán quản lý môi trường, kiểm toán chất thải

 • Các công cụ quản lý và các phương pháp kỹ thuật tái chế và tái sử dụng chất thải

 • Thiết kế, chế tạo và chuyển giao các công trình xử lý chất thải, sản xuất và thu hồi vật liệu, Pilot phục vụ nghiên cứu và đào tạo xử lý chất thải, thiết bị quan trắc và lấy mẫu môi trường

Hoạt động nghiên cứu khoa học cũng được đẩy mạnh như là một phương thức để nâng cao trình độ cán bộ và chất lượng giảng dạy. Các CBGD của Viện đã và đang chủ trì hoặc đồng chủ trì 06 đề tài cấp Nhà nước, 05 đề tài nhánh của đề tài cấp Nhà nước, trên 50 đề tài cấp Bộ/Tỉnh và dự án Hợp tác Quốc tế, 01 đề tài Naforsted, trên 30 đề tài cấp Trường và nhiều đề tài khác. Hoạt động nghiên cứu khoa học không chỉ thu hút sự tham gia của các cán bộ của Viện mà còn là cơ hội và điều kiện tốt để sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học với chất lượng cao. Thông qua hoạt động này, nhiều sinh viên ngành công nghệ/kỹ thuật môi trường đã được các giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học ở cấp Trường, Bộ và VIFOTEC. 

Từ khi thành lập đến nay, các cán bộ của Viện đã công bố được hơn 400 công trình trên các tạp chí quốc gia và quốc tế, được mời tham gia làm phản biện khoa học cho các tạp chí quốc gia và quốc tế, thẩm định các đề tài, dự án, nhiệm vụ cấp nhà nước, cấp bộ/tỉnh thành v.v.