Chiến lược đào tạo
Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường đang phấn đấu trở thành trung tâm đào tạo chất lượng cao về Kỹ thuật môi trường ở Việt Nam và hội nhập thành công với các trường đại học trong khu vực. Sinh viên theo học chương trình đào tạo tại Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường được khuyến khích tham gia nghiên cứu khoa học để có điều kiện tiếp cận với các vấn đề môi trường thực tế và nâng cao kỹ năng nghề nghiệp. Kết quả nghiên cứu khoa học của các sinh viên Viện các năm qua đã đạt nhiều giải thưởng cao của Bộ Giáo dục và Đào tao, quỹ sáng tạo VIFOTEC, giải thưởng phát minh xanh SONY, giải thưởng "Ngày sáng tạo Việt Nam" do Ngân hàng thế giới tài trợ,…
 
Các sinh viênđược đào tạo tại Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường có thể làm việc tại các cơ quan đào tạo và nghiên cứu, quản lý nhà nước và các doanh nghiệp cũng như các tổ chức phi chính phủ. Chương trình đào tạo tập trung vào việc giải quyết các vấn đề ô nhiễm trong công nghiệp, đặc biệt là khả năng phát hiện và giải quyết giảm thiểu nguồn phát sinh ô nhiễm cũng như chuyển giao công nghệ xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn công nghiệp và công nghệ tái chế chất thải.