Giới thiệu chung

Trang này nhằm thu thập dữ liệu về cựu sinh viên (đại học và sau đại học)Viện Khoa học và Công nghệ môi trường, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Những thông tin này hy vọng sẽ giúp kết nối các cựu sinh viên với nhau và với Viện, giúp Viện cập nhật thông tin về việc làm của người tốt nghiệp, giúp người đang học hình dung các công việc có thể làm khi học xong.