Cơ sở vật chất
Trang thiết bị và cơ sở vật chất
Các trang thiết bị và cơ sở vật chất phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ chủ yếu do Phòng thí nghiệm tập trung: Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Môi trường và Trung tâm Quan trắc và kiểm soát ô nhiễm môi trường công nghiệp quản lý. Dự án Đầu tư Phòng thí nghiệm nghiên cứu và triển khai Công nghệ môi trường tại Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội được phê duyệt theo quyết định số 4416/QĐ/BGD&ĐT-KHTC ngày 29/10/1999 và được điều chỉnh theo Quyết định số 513/QĐ/BGD&ĐT ngày 26/1/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, với tổng mức đầu tư 45.459.372.000 VNĐ, trong đó đầu tư cho thiết bị đạt 45.259.311.000 VNĐ. Dự án được thực hiện trong khoảng thời gian từ 2000-2006.
Tổng diện tích Phòng thí nghiệm tập trung: Nghiên cứu và phát triển Công nghệ Môi trường và Trung tâm Quan trắc hiện có là 760 m2.
Các thiết bị công nghệ chính của Viện có thể được liệt kê như sau: