Truy cập nội dung luôn

Chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo Chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo Kỹ sư Kỹ thuật Môi trường (áp dụng từ K62) 

Sinh viên tốt nghiệp Kỹ sư ngành Kỹ thuật môi trường có các kiến thức, kỹ năng và năng lực như sau:

CĐR1. Có được kiến thức cơ sở chuyên môn vững chắc để thích ứng tốt với những công việc khác nhau thuộc lĩnh vực rộng của ngành Kỹ thuật môi trường như thiết kế và vận hành hệ thống xử lý chất thải, áp dụng các công cụ kinh tế, kỹ thuật và pháp lý để xây dựng các giải pháp bảo vệ môi trường của từng lĩnh vực kinh tế xã hội hoặc của các cơ sở cụ thể về sản xuất, đồng thời trong lĩnh vực hẹp của từng chuyên ngành đào tạo như đánh giá môi trường chiến lược, quy hoạch môi trường, vvv.

(1.1) Khả năng áp dụng kiến thức cơ sở toán, vật lý trong tính toán, mô phỏng các quá trình, các giải pháp bảo vệ môi trường nói chung và các bài toán chuyên sâu trong từng lĩnh vực của chuyên ngành đào tạo như công nghệ môi trường hoặc quản lý môi trường nói riêng;

(1.2) Khả năng áp dụng kiến thức cơ sở kỹ thuật môi trường như các quá trình cơ bản trong công nghệ môi trường và các môn học liên quan đến khoa học môi trường như hóa học môi trường, độc học môi trường, sinh thái học môi trường để nghiên cứu, phân tích các quá trình và các giải pháp kỹ thuật bảo vệ môi trường cũng như các bài toán chuyên sâu của chuyên ngành công nghệ môi trường hoặc chuyên ngành quản lý môi trường;

(1.3) Khả năng áp dụng các kiến thức cốt lõi và chuyên sâu trong việc đưa ra các giải pháp kỹ thuật kiểm soát và xử lý các chất ô nhiễm, các công cụ kỹ thuật và kinh tế trong bảo vệ môi trường kết hợp với khả năng khai thác, sử dụng các phương pháp, công cụ hiện đại để thiết kế và đánh giá các quá trình cũng như các giải pháp kỹ thuật trong hoạt động chuyên môn sâu của công nghệ môi trường hoặc quản lý môi trường.

CĐR2. Có kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề nghiệp như:

(2.1) Kỹ năng tự đào tạo, tự cập nhật kiến thức để thích ứng với sự phát triển nhanh của kỹ thuật và công nghệ trong lĩnh vực kỹ thuật môi trường (engineering reasoning…);

(2.2) Kỹ năng tìm kiếm, phân tích và đánh giá tính thực tế và độ tin cậy của các nguồn thông tin khác nhau (system thinking…);

(2.3) Kỹ năng sử dụng thành thạo máy tính và một số phần mềm của ngành trong lĩnh vực thiết kế hệ thống xử lý chất thải hoặc phát tán các chất ô nhiễm ra môi trường;

(2.4) Có tư duy hệ thống, hình thành ý tưởng, sáng tạo trong thực hành nghề nghiệp;

(2.5) Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin để đưa ra giải pháp hợp lý về kinh tế kỹ thuật.

(2.6) Có phẩm chất chính trị, ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

CĐR3. Có kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và trong môi trường quốc tế (interpersonal skills):

(3.1) Kỹ năng tổ chức, lãnh đạo và làm việc theo nhóm (đa ngành) (teamwork: forming effective….);

(3.2) Kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình, thảo luận, đàm phán, làm chủ tình huống, sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện hiện đại (communication: written…).

(3.3) Kỹ năng sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong công việc, đạt điểm TOEIC 500 trở lên (communication in foreign languages: at least 500 TOEIC score).

CĐR4. Năng lực thiết kế, xây dựng và phát triển giải pháp kỹ thuật bảo vệ môi trường trong bối cảnh kinh tế, xã hội và môi trường nhằm hướng tới phát triển bền vững (conceiving, designing, implementing and operating systems in the enterprise and societal context….):

(4.1) Nhận thức về mối liên hệ mật thiết giữa giải pháp kỹ thuật với các yếu tố kinh tế, xã hội và môi trường trong xu thế toàn cầu hóa để đưa ra các giải pháp bảo vệ môi trường hợp lý (external and societal context: …);

(4.2) Năng lực nhận biết vấn đề và hình thành ý tưởng, năng lực áp dụng các giải pháp kỹ thuật xử lý chất thải, đánh giá tác động môi trường, đánh giá và áp dụng sản xuất sạch hơn, quan trắc môi trường, kiểm toán chất thải, năng lực thiết kế và thực hiện xây dựng các dự án về bảo vệ môi trường (conceiving and engineering systems…);

(4.3) Năng lực tham gia hoặc chủ trì thiết kế quá trình và giải pháp kỹ thuật bảo vệ môi trường (participate in designing….);

(4.4) Năng lực tổ chức và tham gia triển khai quá trình, triển khai các giải pháp kỹ thuật bảo vệ môi trường (participate in implementing….);

(4.5) Năng lực tổ chức nhóm hoặc trực tiếp vận hành quá trình và giải pháp kỹ thuật bảo vệ môi trường

 

Chương trình đào tạo Cử nhân - Thạc sỹ Quản lý Tài nguyên và Môi trường (áp dụng từ K66)

Sinh viên tốt nghiệp Cử nhân kỹ thuật ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường có các kiến thức, kỹ năng và năng lực như sau:

CĐR1. Tự đào tạo và thích ứng tốt với việc quản lý sự tương tác và tác động của con người đến môi trường dựa trên cơ sở có được các kiến thức toán, khoa học cơ bản và nắm vững kiến thức chuyên sâu của ngành Quản lý tài nguyên và môi trường như:

(1.1) Nắm vững kiến thức lý thuyết tổng quát về các lĩnh vực chung của Quản lý tài nguyên và môi trường và các kiến thức chuyên sâu về “Kinh tế tuần hoàn và Phát triển bền vững” hoặc “Năng lượng, Môi trường và Biến đổi khí hậu”.

(1.2) Nắm vững và có khả năng vận dụng kỹ thuật và kiến thức thực tế tích hợp các kiến thức toán học, khoa học cơ bản, chuyên ngành, khoa học xã hội và áp dụng chúng vào giải quyết các công việc phức tạp của ngành quản lý tài nguyên và môi trường trên cơ sở tiếp cận hệ thống.

(1.3) Hiểu và tích lũy được các kiến thức nền tảng như các nguyên tắc sinh thái làm nền tảng cho việc quản lý các nguồn tài nguyên, quần thể, quần xã và hệ sinh thái; các môn học về công cụ quản lý là nền tảng để phát triển các giải pháp quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, vvv. Việc tích lũy được các kiến thức nền tảng này là cần thiết để phát triển kiến thức mới và tiếp tục học ở trình độ cao hơn.

(1.4) Hiểu các chính sách quản lý tài nguyên và môi trường và xác định các khía cạnh xã hội (các bên liên quan, lợi ích, các nguyên tắc) để xem xét khi xây dựng kế hoạch quản lý.

CĐR2. Có kỹ năng nghề nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết trong các lĩnh vực chuyên sâu của quản lý tài nguyên và môi trường như bảo vệ sự sống và hệ thống sinh thái, nhận dạng các yếu tố có thể bị ảnh hưởng do xung đột tăng lên giữa các nhu cầu cần thiết các nguồn tài nguyên cần bảo vệ và bảo vệ môi trường để thực hiện tốt các hoạt động chuyên môn tại tổ chức có chức năng quản lý tài nguyên và môi trường.

(2.1) Kỹ năng tự học, tự cập nhật kiến thức để đáp ứng các yêu cầu chính về tham gia thiết kế, vận hành hệ thống xử lý chất thải và các giải pháp quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

(2.2) Kỹ năng tìm kiếm, phân tích và đánh giá độ tin cậy của các nguồn thông tin khác nhau như công nghệ sản xuất, kỹ thuật xử lý chất thải, quản lý môi trường.

(2.3) Kỹ năng trình bày và viết báo cáo chuyên môn.

(2.4) Kỹ năng phân tích, đánh giá, phát hiện các vấn đề phát sinh trong thực tiễn và kỹ năng phản biện.

CĐR3. Có các kỹ năng ngoại ngữ, tin học và xã hội cần thiết như sử dụng được ngoại ngữ liên quan đến ngành, sử dụng thành thạo một số phần mềm chuyên ngành, chuyển đổi số, khả năng giao tiếp, làm việc nhóm để làm việc hiệu quả trong ngành tài nguyên và môi trường mang tính đa ngành và trong môi trường quốc tế.

(3.1) Kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm cốt lõi trong lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường.

(3.2) Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ trong lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường.

(3.3 Kỹ năng làm việc theo nhóm, bao gồm khả năng chia sẻ kiến thức, thích ứng và tôn trọng các ý tưởng khác nhau hướng tới mục tiêu chung.

CĐR4. Có năng lực hình thành ý tưởng, tư duy hệ thống, năng lực xây dựng và phát triển các giải pháp kỹ thuật của ngành quản lý tài nguyên và môi trường trong bối cảnh toàn cầu hóa, nền kinh tế số và môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt.

(4.1) Tư duy hệ thống trong quá trình giải quyết các công việc chuyên môn ngành quản lý tài nguyên và môi trường.

(4.2) Kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin để sử dụng và đưa ra các giải pháp quản lý tài nguyên và môi trường một cách hiệu quả.

CĐR5. Tuân thủ pháp luật, có đạo đức nghề nghiệp, bền bỉ, kiên trì đối mặt với các thách thức của công việc và cuộc sống.

Người tốt nghiệp chương trình đào tạo thạc sĩ khoa học có kiến thức, kỹ năng và năng lực nghề nghiệp sau:

CĐR1.  Có được kiến thức ngành rộng, tiên tiến và chuyên môn sâu gắn với hoạt động nghiên cứu của ngành Quản lý tài nguyên và môi trường để có khả năng thích ứng tốt với sự phát triển nhanh của ngành, thích ứng tốt với các công việc nghiên cứu, phát triển trong xây dựng các giải pháp kiểm soát các hệ thống xử lý chất thải, các giải pháp quản lý môi trường và các kiến thức liên ngành như:

(1.1) Kiến thức ngành rộng, tiên tiến của ngành Quản lý tài nguyên và môi trường để đáp ứng tốt với sự phát triển nhanh của ngành môi trường nói chung và lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường nói riêng.

(1.2) Kiến thức chuyên môn sâu của ngành Quản lý tài nguyên và môi trường gắn với hoạt động nghiên cứu để thích ứng tốt với công việc phát triển trong xây dựng các giải pháp kỹ thuật trong quản lý chất thải, quản lý tài nguyên, kiểm soát ô nhiễm môi trường hướng tới phát triển bền vững.

(1.3) Kiến thức liên ngành có liên quan đến lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường.

CĐR2. Có được các kỹ năng chuyên nghiệp, phẩm chất cá nhân và kỹ năng xã hội cần thiết để thành công trong nghề nghiệp như:

(2.1) Kỹ năng tự đào tạo, tự cập nhật kiến thức để thích ứng với sự phát triển nhanh chóng của ngành Quản lý tài nguyên và môi trường.

(2.2) Kỹ năng tìm kiếm, phân tích và đánh giá tính thực tế và độ tin cậy của các nguồn thông tin khác nhau, để đưa ra quyết định đúng trong từng tình huống cụ thể.

(2.3) Kỹ năng truyền tải kiến thức, truyền bá thông tin qua trình bày, viết báo cáo khoa học và đề xuất dự án nghiên cứu.

(2.4) Kỹ năng làm việc theo nhóm như chia sẻ kiến thức, thích ứng và tôn trọng các ý tưởng khác nhau để tiến tới mục tiêu chung.

(2.5) Kỹ năng sử dụng thành thạo máy tính và một số phần mềm của ngành trong lĩnh vực đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống xử lý chất thải, sự phát tán các chất ô nhiễm ra môi trường xung quanh để đáp ứng được yêu cầu công việc nghiên cứu phát triển.

(2.6) Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ thành thạo trong lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường.

(2.7) Kỹ năng phản biện, có phương pháp luận và khả năng phân tích có phê phán các vấn đề về môi trường.

(2.8) Có tư duy hệ thống, hình thành ý tưởng, sáng tạo trong nghiên cứu.

(2.9) Có kỹ năng phân tích, tổng hợp và triển khai các hoạt động nghiên cứu trong các lĩnh vực quản lý hệ thống xử lý chất thải, xây dựng và phát triển giải pháp kỹ thuật bảo vệ môi trường hướng tới phát triển bền vững.

CĐR3. Về thái độ:

(3.1) Biết tôn trọng và tuân thủ pháp luật.

(3.2) Phải có đạo đức nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm trong công việc và tác phong chuyên nghiệp.

(3.3) Phải có các đức tính bền bỉ, kiên trì, sáng suốt trước các khó khăn thách thức của công việc và cuộc sống

 

Chương trình đào tạo Cử nhân - Thạc sỹ Kỹ thuật Môi trường (áp dụng từ K66)

Sinh viên tốt nghiệp Cử nhân kỹ thuật ngành Kỹ thuật Môi trường có các kiến thức, kỹ năng và năng lực như sau:

CĐR1. Tự đào tạo và thích ứng tốt với những công việc như tham gia thiết kế, vận hành, đánh giá hệ thống xử lý chất thải và xây dựng các giải pháp quản lý môi trường dựa trên cơ sở có được các kiến thức toán, khoa học cơ bản và cơ sở chuyên môn vững chắc của ngành Kỹ thuật môi trường.

(1.1) Có được kiến thức toán và khoa học cơ bản để đảm bảo khả năng tự đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn.

(1.2) Thích ứng tốt với công việc vận hành, tham gia thiết kế các hệ thống xử lý chất thải trên cơ sở áp dụng kiến thức ngành rộng của ngành kỹ thuật môi trường như các quá trình cơ bản trong công nghệ môi trường và các môn học liên quan đến khoa học môi trường như hóa học môi trường, độc học môi trường, sinh thái học môi trường.

(1.3) Có được kiến thức quản lý và đề xuất được các giải pháp bảo vệ môi trường.

CĐR2. Có được các kỹ năng chuyên nghiệp, phẩm chất cá nhân và kỹ năng xã hội cần thiết để thành công trong nghề nghiệp như:

(2.1) Kỹ năng tự học, tự cập nhật kiến thức để đáp ứng các yêu cầu chính về tham gia thiết kế, vận hành hệ thống xử lý chất thải và các giải pháp quản lý và bảo vệ môi trường.

(2.2) Kỹ năng tìm kiếm, phân tích và đánh giá độ tin cậy của các nguồn thông tin khác nhau như công nghệ sản xuất, kỹ thuật xử lý chất thải, quản lý môi trường.

(2.3) Kỹ năng trình bày và viết báo cáo chuyên môn.

(2.4) Kỹ năng làm việc theo nhóm, bao gồm khả năng chia sẻ kiến thức, thích ứng và tôn trọng các ý tưởng khác nhau hướng tới mục tiêu chung.

(2.5) Kỹ năng sử dụng thành thạo máy tính, các phần mềm cơ bản và các phần mềm cốt lõi trong lĩnh vực kỹ thuật môi trường.

(2.6) Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ trong lĩnh vực kỹ thuật môi trường.

(2.7) Kỹ năng phân tích, đánh giá, phát hiện các vấn đề phát sinh trong thực tiễn và kỹ năng phản biện.

(2.8) Tư duy hệ thống trong quá trình giải quyết các công việc chuyên môn ngành kỹ thuật môi trường.

(2.9) Kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin để sử dụng và khai thác công nghệ một cách hiệu quả.

CĐR3. Về thái độ:

(3.1) Biết tôn trọng và tuân thủ pháp luật.

(3.2) Phải có đạo đức nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm trong công việc và tác phong chuyên nghiệp.

(3.3) Phải có các đức tính bền bỉ, kiên trì, sáng suốt trước các khó khăn thách thức của công việc và cuộc sống.

Người tốt nghiệp chương trình đào tạo thạc sĩ khoa học có kiến thức, kỹ năng và năng lực nghề nghiệp sau:

CĐR1. Có được kiến thức ngành rộng, tiên tiến và chuyên môn sâu gắn với hoạt động nghiên cứu của ngành Kỹ thuật môi trường để có khả năng thích ứng tốt với sự phát triển nhanh của ngành, thích ứng tốt với các công việc nghiên cứu, phát triển trong xây dựng các giải pháp kỹ thuật xử lý chất thải, các giải pháp bảo vệ môi trường và các kiến thức liên ngành như:

(1.1) Kiến thức ngành rộng, tiên tiến của ngành Kỹ thuật môi trường để đáp ứng tốt với sự phát triển nhanh của ngành môi trường nói chung và của ngành Kỹ thuật môi trường nói riêng.

(1.2) Kiến thức chuyên môn sâu của ngành Kỹ thuật môi trường gắn với hoạt động nghiên cứu để thích ứng tốt với công việc phát triển trong xây dựng các giải pháp kỹ thuật trong xử lý chất thải, kiểm soát ô nhiễm môi trường hướng tới phát triển bền vững.

(1.3) Kiến thức liên ngành có liên quan đến lĩnh vực kỹ thuật và môi trường.

CĐR2. Có được các kỹ năng chuyên nghiệp, phẩm chất cá nhân và kỹ năng xã hội cần thiết để thành công trong nghề nghiệp như:

(2.1) Kỹ năng tự đào tạo, tự cập nhật kiến thức để thích ứng với sự phát triển nhanh chóng của ngành Kỹ thuật môi trường.

(2.2) Kỹ năng tìm kiếm, phân tích và đánh giá tính thực tế và độ tin cậy của các nguồn thông tin khác nhau, để đưa ra quyết định đúng trong từng tình huống cụ thể.

(2.3) Kỹ năng truyền tải kiến thức, truyền bá thông tin qua trình bày, viết báo cáo khoa học và đề xuất dự án nghiên cứu.

(2.4) Kỹ năng làm việc theo nhóm như chia sẻ kiến thức, thích ứng và tôn trọng các ý tưởng khác nhau để tiến tới mục tiêu chung.

(2.5) Kỹ năng sử dụng thành thạo máy tính và một số phần mềm của ngành trong lĩnh vực thiết kế hệ thống xử lý chất thải, phát thải các chất ô nhiễm để đáp ứng được yêu cầu công việc nghiên cứu phát triển.

(2.6) Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ thành thạo trong lĩnh vực kỹ thuật môi trường.

(2.7) Kỹ năng phản biện, có phương pháp luận và khả năng phân tích có phê phán các vấn đề về môi trường.

(2.8) Có tư duy hệ thống, hình thành ý tưởng, sáng tạo trong nghiên cứu.

(2.9) Có kỹ năng phân tích, tổng hợp và triển khai các hoạt động nghiên cứu trong các lĩnh vực xử lý chất thải, xây dựng và phát triển giải pháp kỹ thuật bảo vệ môi trường hướng tới phát triển bền vững.

CĐR3. Về thái độ:

(3.1) Biết tôn trọng và tuân thủ pháp luật.

(3.2) Phải có đạo đức nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm trong công việc và tác phong chuyên nghiệp.

(3.3) Phải có các đức tính bền bỉ, kiên trì, sáng suốt trước các khó khăn thách thức của công việc và cuộc sống.