Các đơn vị trực thuộc Viện
Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường có 05 đơn vị trực thuộc như sau:
            + PGS.TS. Hoàng Thu Hương – Trưởng Bộ môn Công nghệ Môi trường
PGS.TS. Đỗ Khắc Uẩn – Phó trưởng Bộ môn Công nghệ Môi trường
PGS.TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết – Trưởng Bộ môn Quản lý Môi trường
TS. Nguyễn Đức Quảng – Phó trưởng Bộ môn Quản lý Môi trường
TS. Nguyễn Thị Thu Hiền – Trưởng phòng thí nghiệm R&D
TS. Lý Bích Thủy – Phó Trưởng phòng thí nghiệm R&D
            + GS.TS. Huỳnh Trung Hải – Giám đốc trung tâm Sản xuất sạch
            + TS. Hà Vĩnh Hưng – Phó giám đốc trung tâm Sản xuất sạch
            ThS. Tôn Thu Giang – Giám đốc trung tâm