Bộ môn Quản lý môi trường
Bộ môn Quản lý Môi trường, được thành lập theo quyết định số 636/QĐ-TC ngày 22 tháng 11 năm 1999 của Hiệu trưởng trường ĐHBK Hà Nội, hoạt động trên 3 lĩnh vực chính: đào tạo kỹ sư và sau đại học; nghiên cứu khoa học và thực hiện các hợp đồng dịch vụ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Bộ môn đã đảm nhận đào tạo chuyên ngành quản lý môi trường từ K48 và liên tục đào tạo sinh viên các khóa tiếp theo.
Chương trình đào tạo chuyên ngành của bộ môn cung cấp cho sinh viên một cách hệ thống, tập hợp các phương thức quản lý sao cho các tài nguyên thiên nhiên, kinh tế và con người được sử dụng hợp lý nhằm cải thiện và bảo vệ môi trường, đặc biệt là môi trường công nghiệp. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc tốt trong lĩnh vực quản lý môi trường và tài nguyên thiên nhiên nói riêng và trong lĩnh vực bảo vệ môi trường nói chung.