Truy cập nội dung luôn

Ban lãnh đạo Viện Ban lãnh đạo Viện

Ban lãnh đạo Viện

Viện trưởng: PGS.TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết phụ trách mảng:

- Phụ trách chung

- Tổ chức - Cán bộ

- Kế hoạch - Tài chính

- Hợp tác, đối ngoại - Truyền thông

Phó Viện trưởng: PGS.TS. Nguyễn Đức Quảng phụ trách mảng:

- Đào tạo Đại học

- Nghiên cứu khoa học

- Quản lý vật tư, trang thiết bị

- Cố vấn học tập và công tác sinh viên

Phó Viện trưởng: PGS.TS. Đặng Xuân Hiển phụ trách mảng:

- Đào tạo Sau Đại học

- Nghiên cứu chuyển giao công nghệ

- Quản lý cơ sở hạ tầng, mạng thông tin

- Công tác đoàn thể, văn hoá